Uwaga! Wyniki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akad. 2021-2022

Lista kandydatów wpisanych na listę Doktorantów w roku akademickim 2021/2022:

Inauguracja roku akademickiego
2021/220 w IBPRS–PIB. 

Uwaga! Rozpoczynamy rekrutację w roku 2021/2022:

Wnioski Kandydatów wraz z kompletem dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” składa się w biurze Szkoły Doktorskiej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego PIB w Warszawie w dniach 1.08 – 1.09.2021 r.

Ważne daty:

15.05.2021

publikacja limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej oraz publikacja listy tematów badawczych proponowanych przez promotorów.

21.05.2021

zakończenie przyjmowania zgłoszeń do programu „Doktorat wdrożeniowy”

1.08.2021

rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 

Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje naukowe!

Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu do tematów badawczych zaproponowanych przez potencjalnych promotorów i promotorów pomocniczych, zaakceptowanych przez Rady Naukowe poszczególnych Instytutów prowadzących Szkołę.

Uwaga! Rekrutacja!

„Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum”

Uwaga! Rekrutacja!

„Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum”

Do pobrania:

  1. Regulamin Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD”: (dokument 1) [Pobierz plik .pdf]
  2. Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej: (dokument 2) [Pobierz plik .pdf]
  3. Wymagania formalne dla kandydatów (wykaz niezbędnych dokumentów – dokument 3) [Pobierz plik .pdf]
  4. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz ze wskazaniem i uzasadnieniem wybranego tematu i obszaru badawczego spośród zaproponowanych przez potencjalnych promotorów (wzór – dokument 4). [Pobierz plik .docx]
  5. Zgoda potencjalnego przyszłego promotora (ewentualnie wskazanego przez niego promotora pomocniczego), na przyjęcie pod opiekę naukową kandydata do szkoły doktorskiej przy realizacji wskazanego tematu badawczego (wzór – dokument 5). [Pobierz plik .docx]
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór – dokument 6) [Pobierz plik .pdf]
  7. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego (dokument 7) [Pobierz plik .pdf]
  8. Szczegółowe kryteria oceny kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym podano załączniku (dokument 8). [Pobierz plik .pdf]
  9. Szczegółowy program kształcenia na rok akademicki 2020/21. [Pobierz plik .pdf]

Biuro Szkoły Doktorskiej

Sekretariat
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego
im Prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie,

ul. Rakowiecka 36,
pok. 134, piętro 1
tel. 22 606 36 00

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. inż. Bożena Waszkiewicz-Robak

tel: 22 606 36 42

Linki do Instytutów tworzących Szkołę Doktorską: