Uwaga: od 2024/25 roku przyjmujemy Doktorantów do realizacji prac badawczych w dyscyplinach:
– technologia żywności i żywienia,
– rolnictwo i ogrodnictwo,
– zootechnika i rybactwo.

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji w roku akademickim 2024/25

Organizacja roku akademickiego 2024/25

Ogłoszenie o obronie mgr inż. Justyny Nasiłowskiej

Ogłoszenie o obronie mgr inż. Justyny Nasiłowskiej

Ogłoszenie o obronie Ogłoszenie Rady NaukowejInstytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczegoim. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczegow Warszawieo publicznej dyskusji nad rozprawą doktorskąmgr inż. Justyny Nasiłowskiej. Temat rozprawy...

Uwaga! Rozpoczynamy rekrutację w roku 2023/2024:

Wnioski Kandydatów wraz z kompletem dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” składa się w biurze Szkoły Doktorskiej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego PIB w Warszawie w dniach 1.08 – 1.09.2023 r.

Ważne daty:

1.08.2023

Rozpoczęcie składania dokumentacji przez Kandydatów

1.09.2023

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów

9.10.2023

Rozpoczęcie roku akademickiego

Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje naukowe!

Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu do tematów badawczych zaproponowanych przez potencjalnych promotorów i promotorów pomocniczych, zaakceptowanych przez Rady Naukowe poszczególnych Instytutów prowadzących Szkołę.

Uwaga! Rekrutacja!

„Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum”

Uwaga! Rekrutacja!

„Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum”

Do pobrania:

  1. Regulamin Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD”: (dokument 1) [Pobierz plik .pdf]
  2. Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej: (dokument 2) [Pobierz plik .pdf]
  3. Wymagania formalne dla kandydatów (wykaz niezbędnych dokumentów – dokument 3) [Pobierz plik .pdf]
  4. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz ze wskazaniem i uzasadnieniem wybranego tematu i obszaru badawczego spośród zaproponowanych przez potencjalnych promotorów (wzór – dokument 4). [Pobierz plik .docx]
  5. Zgoda potencjalnego przyszłego promotora (ewentualnie wskazanego przez niego promotora pomocniczego), na przyjęcie pod opiekę naukową kandydata do szkoły doktorskiej przy realizacji wskazanego tematu badawczego (wzór – dokument 5). [Pobierz plik .docx]
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór – dokument 6) [Pobierz plik .pdf]
  7. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w roku akad. 2023-24 (dokument 7) [Pobierz plik .pdf]
  8. Szczegółowe kryteria oceny kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym podano załączniku (dokument 8). [Pobierz plik .pdf]
  9. Szczegółowy program kształcenia [Pobierz plik .pdf]

Biuro Szkoły Doktorskiej

Sekretariat
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego
im Prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB w Warszawie,

02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36,
pok. 134, piętro 1
tel. 22 606 36 00
kom. 605 155 610
e-mail: sekretariat@agrobiotech.edu.pl
lub bozena.waszkiewicz-robak@ibprs.pl

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. inż. Bożena Waszkiewicz-Robak

tel: 22 606 36 42