Pliki do pobrania:

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy”
i naborze wniosków

Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) z dniem 16 kwietnia 2021 r. ustanawia się program „Doktorat wdrożeniowy”, zwany dalej „programem”.

I. Przedmiot programu

1. Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

2. Program składa się z modułów:

1) „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2;

2) „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem.

II. Podmioty uprawnione do udziału w programie

Do udziału w programie są uprawnione prowadzące szkoły doktorskie:

1) uczelnie akademickie,

2) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,

3) instytuty badawcze,

4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2

– dla których przyznanie środków finansowych stanowiących wsparcie w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwane dalej „wnioskodawcami”.

III. Warunki udziału w programie

1. Warunkami wstępnego zakwalifikowania do udziału w programie są:

1) przygotowanie przez wnioskodawcę projektu obejmującego prowadzenie działalności naukowej o określonym celu naukowym albo artystycznym oraz praktycznym znaczeniu i potencjale naukowym albo wartości artystycznej, zwanego dalej „projektem”;

2) podjęcie przez wnioskodawcę współpracy z podmiotem zainteresowanym wdrożeniem wyników działalności naukowej, która będzie prowadzona w ramach projektu, zwanym dalej „podmiotem współpracującym”;

3) wyrażenie przez podmiot współpracujący zgody na podjęcie przez jednego z jego pracowników zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy albo przez osobę, którą zatrudni na takich warunkach nie później niż od dnia 1 października roku, w którym wnioskodawca przystępuje do udziału w programie, kształcenia w szkole doktorskiej;

4) wskazanie przez podmiot współpracujący spośród pracowników tego podmiotu posiadających:

a) stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki lub

b) co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej, lub

c) znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zasięgu oraz trwałym i uniwersalnym charakterze

– kandydata na opiekuna pomocniczego dla osoby, która podejmie kształcenie w szkole doktorskiej, którego zadaniem będzie monitorowanie w podmiocie współpracującym postępów we wdrażaniu projektu.

2. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w programie jest przyjęcie przez wnioskodawcę do szkoły doktorskiej osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zwanej dalej „doktorantem”.

3. Projekt jest realizowany przez jednego doktoranta.

4. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane na okres 4 lat. Warunkiem zakończenia udziału w programie jest złożenie w tym okresie przez doktoranta rozprawy doktorskiej będącej wynikiem działalności naukowej prowadzonej w ramach projektu. 3

5. Środki finansowe przyznane w ramach programu wnioskodawca przeznacza na:

1) stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”;

2) zwiększenie kwoty stypendium doktoranckiego dla doktoranta spełniającego warunki, o których mowa w art. 209 ust. 7 ustawy;

3) koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 i 619), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy;

4) dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji przez doktoranta projektu.

6. Miesięczna kwota przyznana w ramach programu na sfinansowanie stypendium doktoranckiego dla doktoranta wynosi:

1) 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;

2) 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.

7. W ramach programu mogą zostać sfinansowane koszty zwiększenia kwoty stypendium doktoranckiego dla doktoranta spełniającego warunki, o których mowa w art. 209 ust. 7 ustawy, w maksymalnej wysokości 30% kwoty, o której mowa w ust. 6 pkt 1.

8. Roczna kwota dofinansowania, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, stanowi 15% iloczynu liczby 12, kwoty 3450,00 zł zwiększonej o koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, i współczynnika kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie naukowej albo artystycznej, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz. U. poz. 202).

IV. Tryb przeprowadzenia naboru do programu

1. Nabory wniosków w ramach programu przeprowadza się raz w roku, poczynając od roku 2021.

2. Wniosek składa się z:

1) części obejmującej dane wnioskodawcy, zwanej dalej „częścią A wniosku”; 4

2) części obejmującej informacje o projekcie, o podmiocie współpracującym i o kandydatach na promotora i opiekuna pomocniczego, zwanej dalej „częścią I wniosku”;

3) części obejmującej informacje o doktorancie i o kosztach realizacji projektu, które zostaną sfinansowane ze środków finansowych przyznanych w ramach programu, oraz harmonogram prac nad projektem, zwanej dalej „częścią II wniosku”.

3. Część I wniosku i część II wniosku składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), zwanym dalej „systemem”, dostępnym pod adresem: https://osf.opi.org.pl, na udostępnionym w nim formularzu.

4. Część I wniosku składa się:

1) w 2021 r. w terminie od dnia 5 maja do dnia 31 maja;

2) w 2022 r. i w latach następnych w terminie od dnia 29 kwietnia do dnia 31 maja.

5. Po wprowadzeniu wszystkich danych w części I wniosku system generuje część A wniosku. Data wygenerowania części A wniosku nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia ostatniej modyfikacji części I wniosku.

6. Część A wniosku kierownik wnioskodawcy albo osoba przez niego upoważniona opatruje:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym i składa w systemie albo

2) podpisem zaufanym i składa za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra Edukacji i Nauki, zwanego dalej „ministrem”.

7. Wraz z częścią A wniosku wnioskodawca składa:

1) oświadczenie, że przyznane środki finansowe nie będą stanowiły pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

2) oświadczenie o zgodności informacji zawartych w części I wniosku ze stanem faktycznym i prawnym;

3) zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);

4) stosowne upoważnienie – w przypadku podpisania tego dokumentu przez osobę upoważnioną przez kierownika wnioskodawcy.

8. Za dzień złożenia części I wniosku uznaje się dzień, w którym:

1) otrzymała ona w systemie wraz z częścią A wniosku status „wysłany”, albo 5

2) otrzymała ona w systemie status „wysłany”, część A wniosku została złożona za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra, a wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie przedłożenia.

9. Sprawdzenie, czy operacja złożenia części I wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem wnioskodawcy.

10. Część I wniosku, która zostanie złożona po upływie terminu określonego w ust. 4, pozostawia się bez rozpatrzenia i informuje się o tym wnioskodawcę za pomocą systemu.

11. Procedura oceny części I wniosków składa się z oceny formalnej i merytorycznej.

12. Ocena formalna polega na weryfikacji kompletności informacji zawartych w części I wniosku i spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3, 6 i 7.

13. Część I wniosku zawierającą braki formalne zwraca się wnioskodawcy w systemie wraz z informacją o przyczynach zwrotu i o możliwości usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia odebrania informacji oraz z pouczeniem o skutkach ich nieusunięcia.

14. W celu usunięcia braków formalnych części I wniosku dokonuje się jej modyfikacji w systemie.

15. Część I wniosku, której braków formalnych nie usunięto w terminie, o którym mowa w ust. 13, pozostawia się bez rozpatrzenia. Do oceny merytorycznej są kierowane wyłącznie części I wniosków kompletne i spełniające wymagania, o których mowa w ust. 3, 6 i 7.

16. Oceny merytorycznej części I wniosków dokonuje powołany przez ministra na podstawie art. 341 ustawy zespół doradczy, według kryteriów, o których mowa w części V.

17. Zespół doradczy przedstawia ministrowi wyniki oceny części I wniosków w formie:

1) listy rankingowej wnioskodawców wstępnie zakwalifikowanych do udziału w programie,

2) listy wnioskodawców niezakwalifikowanych do udziału w programie

– wraz z punktacją przyznaną za spełnienie poszczególnych kryteriów, o których mowa w części V, i z uzasadnieniem.

18. Minister przekazuje wnioskodawcy w systemie informację o wynikach oceny części I wniosku.

19. Wnioskodawcy znajdującemu się na liście, o której mowa w ust. 17 pkt 2, przysługuje możliwość złożenia umotywowanych zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w ust. 18. Niezłożenie w terminie umotywowanych zastrzeżeń uznaje się za brak zastrzeżeń wnioskodawcy. 6

20. Minister, na podstawie wyników oceny zespołu doradczego, a w przypadku złożenia przez wnioskodawcę umotywowanych zastrzeżeń – po ich rozpatrzeniu:

1) wstępnie kwalifikuje wnioskodawcę do udziału w programie;

2) nie kwalifikuje wnioskodawcy do udziału w programie.

21. Informację o:

1) wstępnym zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie,

2) niezakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie

– przekazuje się w systemie.

22. Wnioskodawca, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 21 pkt 1, i po przeprowadzeniu rekrutacji do szkoły doktorskiej, w terminie do dnia 20 września roku, w którym jest prowadzony nabór wniosków, składa część II wniosku. Do złożenia części II wniosku ust. 5, 6, 7 pkt 2 i 4 oraz ust. 8–10 stosuje się odpowiednio.

23. Część II wniosków podlega wyłącznie ocenie formalnej, która polega na weryfikacji kompletności i poprawności rachunkowej informacji zawartych w tej części wniosków, a także spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3, 6 oraz 7 pkt 2 i 4.

24. Na podstawie informacji zawartych w części II wniosku minister rozstrzyga o ostatecznym zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie i ustala wysokość środków finansowych do przyznania w ramach programu. Informację o ostatecznym zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie wraz z wysokością środków finansowych przyznanych w ramach programu i wzór umowy minister przekazuje wnioskodawcy w systemie.

25. Wnioskodawca, w terminie 21 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w ust. 24, składa za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra, umowę podpisaną przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. W przypadku podpisania umowy przez osobę upoważnioną przez kierownika wnioskodawcy wraz z umową składa się stosowne upoważnienie.

26. Niezłożenie umowy w terminie, o którym mowa w ust. 25, uznaje się za rezygnację z jej zawarcia i z przyznanych środków finansowych.

V. Szczegółowe kryteria oceny wniosków

Przy ocenie wniosku uwzględnia się następujące kryteria:

1) w ramach oceny poziomu merytorycznego wniosku:

7

a) osiągnięcia naukowe albo artystyczne promotora w zakresie tematyki projektu,

b) dokonania promotora w zakresie współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

c) naukowe albo artystyczne znaczenie projektu,

d) sposób zdefiniowania problemu badawczego i dobór metodologii do jego zdefiniowania;

2) w ramach oceny potencjału wnioskodawcy:

a) zakres wsparcia dla doktoranta ze strony wnioskodawcy,

b) doświadczenie wnioskodawcy wynikające z udziału we wcześniejszych edycjach programu „Doktorat wdrożeniowy”;

3) w ramach oceny użyteczności wyników prac lub zadań – wpływ wdrożenia projektu na wybrane sektory gospodarki, w tym znaczenie wdrożenia dla podmiotu współpracującego;

4) w ramach oceny społecznej odpowiedzialności nauki – doświadczenie podmiotu współpracującego we współpracy z podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Przemysław Czarnek

Minister

/ – podpisany cyfrowo/