Kształcenie

Zasady

Nadzór

Rada Szkoły

Akty Prawne

Informacje ogólne:

Szkoła doktorska „AgroBioTech PhD” jest formą kształcenia doktorantów, przygotowującą do uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dwóch dyscyplinach naukowych:

 •  rolnictwo i ogrodnictwo
 •  technologia żywności i żywienia

Kształcenie w szkole doktorskiej jest bezpłatne. 

Do szkoły doktorskiej może zostać przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, osoba niespełniająca tych wymagań, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył co najmniej trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.

Do Szkoły może być przyjęta osoba, która nie jest doktorantem w innej Szkole Doktorskiej.

Szkoła Doktorska została utworzona na podstawie:

 • ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – o instytutach badawczych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.),
 • umowy o wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej z dnia 2 stycznia 2020 r. zawartej pomiędzy:
  • Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie (link: http://www.ibprs.pl),
  • Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach (link: http://www.inhort.pl),
  • Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym w Radzikowie (link: www.ihar.edu.pl),
 • powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Nadzór nad przebiegiem kształcenia.

„Instytutem koordynującym” jest Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego im Prof. Wacława Dąbrowskiego, odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu POL-on oraz upoważniony do otrzymywania środków finansowych na wspólne kształcenie w Szkole Doktorskiej i zarządzania nimi. 

Nadzór nad przebiegiem kształcenia w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD” sprawują:

 • Dyrektor Szkoły Doktorskiej
 • Rada Szkoły Doktorskiej (skład Rady: link do dokumentu)
 • Komisje ds. oceny śródokresowej,
 • Rady Naukowe poszczególnych Instytutów
 • Rada Dyrektorów – nadzorująca funkcjonowanie Szkoły Doktorskiej oraz kontrolująca działania Jednostki Wiodącej w zakresie wspólnego prowadzenia Szkoły.

Zasady funkcjonowania Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” określa Regulamin Szkoły (dokument 1 – do pobrania).

Skład Rady Szkoły Doktorskiej

Decyzją Rad Naukowych Instytutów prowadzących Szkołę powołano Radę Szkoły Doktorskiej w następującym składzie: 

Przewodniczący:

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Członkowie:

Dyscyplina technologia żywności i żywienia

Dr hab. Edyta Juszczyk-Kubiak, prof. IBPRS

dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

Dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo

Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk

dr hab. Grzegorz Żurek, prof. Instytutu

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Dr hab. Robert Maciorowski, prof. IO

Dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Akty prawne

– zewnętrzne 

– wewnętrzne