Program kształcenia

Organizacja roku akademickiego 2020-21

Plany zajęć

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Program kształcenia 2020-2021:

W Szkole obowiązuje system zajęć modułowo-semestralny. Kształcenie trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Łączna liczba godzin przewidzianych w programie kształcenia wynosi 530 godz., w tym:

  • 230 godz. zajęć obowiązkowych,
  • 120 godz. zajęć fakultatywnych,
  • 180 godz. praktyk zawodowych.

Plan kształcenia w Szkole Doktorskiej obejmuje moduły zajęć m.in.:

  • obowiązkowych – o charakterze ogólnym i specjalistycznym, realizowanych w grupach interdyscyplinarnych,
  • fakultatywnych – pozwalających na kształtowanie swojej ścieżki kształcenia oraz uzupełnianie kompetencji merytorycznych w potrzebnym zakresie. Zajęcia fakultatywne realizowane mogą być w formie: wykładów monograficznych, przedmiotów (powiązanych monotematycznie cyklów wykładów wzajemnie uzupełniających się), udziału w Szkołach Naukowych organizowanych w rodzimych lub w innych ośrodkach naukowych w zakresie danej dyscypliny naukowej.

Praktyki zawodowe realizowane w Szkole Doktorskiej mają charakter naukowy i stanowią cenny element programu studiów doktoranckich wspierających internacjonalizację kształcenia oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w formie:

  • aktywnego udziału w konferencjach i warsztatach naukowych,
  • aktywnego udziału w organizacji i prezentacji wyników badań na seminariach instytutowych,
  • staży naukowych związanych z tematyką badawczą właściwą dla danej dyscypliny lub związane z tematyką rozprawy,
  • udziału w projektach badawczych Instytutu rodzimego lub innych naukowych jednostek o tematyce związanej z daną dyscypliną.

Szczegółowy program kształcenia na rok akademicki 2020/21 zamieszczono w załączniku (PROGRAM KSZTAŁCENIA). [Pobierz plik .pdf]

Program kształcenia 2021-2022:

Szczegółowy program kształcenia na rok akademicki 2021/22 zamieszczono w załączniku. [Pobierz plik .pdf]

Organizacja roku akademickiego:

[ Pobierz plik .pdf ]

Regulamin Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD”

obowiązujący od roku akademickiego 2021-22

[ pobierz plik .pdf ]