Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno–Spożywczego

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Instytut Ogrodnictwa

Instytut Ochrony Roślin

Instytut Rybactwa Śródlądowego

OBSZARY BADAWCZE:

 

Szkoła Doktorska AgroBioTech PhD powstała w wyniku podpisania umowy między trzema Instytutami: Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego PIB w Warszawie, Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie, oraz Instytutem Ogrodnictwa PIB w Skierniewicach. 

Od kwietnia 2023 r. Szkoła Doktorska rozpoczęła współpracę z kolejną jednostką współprowadzącą – Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. 

„Instytutem koordynującym” jest Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego im Prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB w Warszawie, odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu POL-on oraz upoważniony do otrzymywania środków finansowych na wspólne kształcenie w Szkole Doktorskiej i zarządzania nimi. 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

 

 

 

Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

W Instytucie istnieje możliwość realizacji przewodów doktorskich w następującym zakresie:

 • Bezpieczeństwa i analizy żywności;
 • Jakości żywności, jakości surowców rolnych i mięsoznawstwa;
 • Technologii żywności;
 • Metabolomiki żywności;
 • Nutrigenomiki i nutrigenetyki;
 • Metagnomiki, transkryptomiki, epigenetyki i analizy genomu;
 • Wykorzystania szczepów drobnoustrojów przydatnych w procesach biotechnologicznych;
 • Odnawialnych źródeł energii;
 • Modyfikacji procesów bioinżynieryjnych;
 • Modyfikacji składników żywności;
 • Technologii i techniki biopreparatów;
 • Technologii i techniki produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia;
 • Technologii koncentratów spożywczych i używek
 • Bezodpadowych technologii przemysłu rolno-spożywczego oraz ochrony naturalnego środowiska
 • Materiałów opakowaniowych, opakowań i technik pakowania dla zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

(wyciąg ze STATUTU IHAR-PIB z 23 marca 2017 roku, zatwierdzonego 19 kwietnia 2017 roku):
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

 

W Instytucie istnieje możliwość realizacji przewodów doktorskich w następującym zakresie:

 • genetycznych podstaw hodowli roślin, w tym określania sposobu dziedziczenia cech użytkowych i metod tworzenia nowej zmienności genetycznej warunkującej postęp w hodowli nowoczesnych odmian,
 • genetycznych, fizjologiczno-biochemicznych uwarunkowań produktywności roślin,
 • mechanizmów warunkujących odporność roślin na stresy biotyczne i abiotyczne, w tym wyodrębniania źródeł odporności na te czynniki oraz metod ich wykorzystania w hodowli 
i uprawie roślin,
 • opracowania i wykorzystania metod molekularnych, biotechnologicznych, bioinformatycznych i biometrycznych dla potrzeb hodowli roślin i nasiennictwa,
 • monitorowania występowania w kraju ważnych gospodarczo patogenów i szkodników roślin uprawnych, w tym organizmów kwarantannowych dla potrzeb nauki i hodowli roślin,
 • badania struktury populacji ważnych gospodarczo patogenów,
 • gromadzenia, ochrony, wstępnej oceny i utrzymania w stanie żywym roślinnych zasobów genowych,
 • analizy stosowanych metod transformacji genetycznej roślin i gromadzenie informacji 
o roślinach GMO,
 • analizy roślin i produktów roślinnych pod względem zawartości GMO,
 • opracowania nowatorskich metod hodowli twórczej, w tym metod oceny materiałów wyjściowych do hodowli roślin, w zmieniających się warunkach klimatycznych,
 • technologii i technik przechowalnictwa materiału siewnego,
 • oceny postępu odmianowego i optymalizacji produkcji nasiennej roślin uprawnych,
 • oceny wartości biologicznej, technologicznej i przechowalniczej materiału siewnego odmian roślin uprawnych i sadzeniaków ziemniaka,
 • optymalizacji technologii produkcji roślin oleistych, korzeniowych oraz technologii produkcji, przechowalnictwa i ochrony ziemniaka,
 • rozwijania metod hodowli dla potrzeb różnych systemów gospodarowania, w tym rolnictwa ekologicznego.

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach

 

 

Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

W Instytucie Ogrodnictwa przewiduje się realizację prac doktorskich z zakresu zagadnień naukowych związanych z produkcją ogrodniczą i zrównoważonym korzystaniem z zasobów przyrodniczych, począwszy od efektywnego korzystania z zasobów wodnych i badań nad biologicznymi podstawami produkcji roślin przez biotechnologię, genetykę i hodowlę twórczą roślin ogrodniczych, agrotechnikę, fitopatologię, szkółkarstwo i ochronę zasobów genowych roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, nawadnianie roślin, uprawę grzybów jadalnych, przechowalnictwo i przetwórstwo owoców i warzyw, bezpieczeństwo żywności, a także agroinżynierię oraz pszczelnictwo.

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

 

 

 

 

Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

W Instytucie istnieje możliwość realizacji prac doktorskich w zakresie:

 • biologii, ekologii, etiologii i szkodliwości agrofagów roślin rolniczych (szkodników, sprawców chorób, chwastów), metod ich zwalczania, opracowania progów szkodliwości oraz strategii przeciwdziałania uodparnianiu się na środki ochrony roślin – badania mogą również dotyczyć organizmów kwarantannowych,
 • naukowych podstaw integrowanej metody ochrony upraw (IPM) przed agrofagami,
 • systemów wspomagających decyzje o potrzebie wykonania zabiegów ochrony roślin,
 • analizy wpływu programów ochrony roślin na środowisko, bioróżnorodność oraz wydajność produkcji rolniczej,
 • badania wpływu zmian klimatu i technologii uprawy na szkodniki roślin rolniczych oraz organizmy pożyteczne,
 • ochrony owadów zapylających i innych owadów pożytecznych,
 • wykorzystania metod biologicznych w ograniczaniu populacji agrofagów,
 • rolnictwa ekologicznego – poszukiwania naturalnych środków ochrony roślin, biostymulatorów wzrostu, mikroorganizmów promujących wzrost roślin,
 • wykorzystania metod biologii molekularnej m.in. w diagnostyce agrofagów i poznawaniu mechanizmów odporności na środki ochrony roślin,
 • badania oddziaływań pomiędzy roślinami, patogenami (wirusy, bakterie, fitoplazmy) i szkodnikami oraz analiza zdolności i molekularnych podstaw przenoszenia patogenów przez szkodniki roślin,
 • analizy jakości środków ochrony roślin,
 • monitoringu i badań naukowych nad pozostałościami środków ochrony roślin i mykotoksynami w płodach rolnych, nieprzetworzonej i przetworzonej żywności pochodzenia roślinnego, paszach, glebie i wodzie,
 • badania wpływu substancji chemicznych na mikroorganizmy i rośliny.

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie – Państwowy Instytut Badawczy

 

 

Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: zootechnika i rybactwo

W Instytucie istnieje możliwość realizacji przewodów doktorskich w zakresie:

 • Akwakultury zrównoważonej i zachowawczej;
 • Rozrodu i podchowu gatunków ryb zagrożonych i cennych gospodarczo;
 • Podnoszenia Jakości odżywczej ryb konsumpcyjnych;
 • Wskaźników sensorycznych, organoleptycznych i dietetycznych mięsa ryb podchowywanych w zamkniętych obiegach wody;
 • Modyfikacji pasz w oparciu o zasoby odnawialne i łatwo dostępne z uwzględnieniem dobrostanu ryb hodowlanych;
 • Mikrobiomu i immunologii ryb;
 • Statusu ekologicznego ryb (monitoring);
 • Czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój rybactwa w Polsce (gospodarka jeziorowa);
 • Inżynierii genetycznej (manipulacje chromosomowe, np. produkcja triploidów, jednopłciowych stad ryb, mapowanie genomów gatunków o wysokim statusie ekologicznym, banki genów, wczesna diagnostyka chorób ryb);
 • Profilaktyki chorób ryb w praktyce hodowlanej;
 • Szczepionek i autoszczepionek oraz preparatów farmakologicznych w akwakulturze;
 • Rozprzestrzeniania się obcych i inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt w wodach śródlądowych;
 • Stanu ekologicznego wód powierzchniowych;
 • Populacji ryb dwuśrodowiskowych (reprodukcja naturalna, zagrożenia dla struktury populacji, genetyka populacyjna, genomika);
 • Naturalnej rybackiej produkcji rzek i zbiorników zaporowych (eksploatacja połowowa, zarybianie);
 • Relacji troficznych jezior i rzek;
 • Hydrobiologii jezior, dystroficznych, mezotroficznych i eutroficznych;
 • Efektywność zarybień różnymi gatunkami ryb;
 • Dynamiki zmian liczebności i zasięgu występowania astakofauny;
 • Monitorowania stanu ichtiofauny dla potrzeb możliwości użytkowania, ochrony i restytucji gatunków;
 • Oddziaływania regulacji i zabudowy rzek na ichtiofaunę;
 • Szacowania zasobów ryb i rozmieszczenia roślinności podwodnej w śródlądowych ekosystemach wodnych (hydroakustyka, mapowanie, fotogrametria, modelowanie 3D).