Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno–Spożywczego

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Instytut Ogrodnictwa

OBSZARY BADAWCZE:

 

Szkoła Doktorska AgroBioTech PhD powstała w wyniku podpisania umowy między trzema Instytutami: Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie, Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, oraz Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach.

„Instytutem koordynującym” jest Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego im Prof. Wacława Dąbrowskiego, odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu POL-on oraz upoważniony do otrzymywania środków finansowych na wspólne kształcenie w Szkole Doktorskiej i zarządzania nimi. 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

 

 

 

Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

W Instytucie istnieje możliwość realizacji przewodów doktorskich w następującym zakresie:

 • Bezpieczeństwa i analizy żywności;
 • Jakości żywności, jakości surowców rolnych i mięsoznawstwa;
 • Technologii żywności;
 • Metabolomiki żywności;
 • Nutrigenomiki i nutrigenetyki;
 • Metagnomiki, transkryptomiki, epigenetyki i analizy genomu;
 • Wykorzystania szczepów drobnoustrojów przydatnych w procesach biotechnologicznych;
 • Odnawialnych źródeł energii;
 • Modyfikacji procesów bioinżynieryjnych;
 • Modyfikacji składników żywności;
 • Technologii i techniki biopreparatów;
 • Technologii i techniki produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia;
 • Technologii koncentratów spożywczych i używek
 • Bezodpadowych technologii przemysłu rolno-spożywczego oraz ochrony naturalnego środowiska
 • Materiałów opakowaniowych, opakowań i technik pakowania dla zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

(wyciąg ze STATUTU IHAR-PIB z 23 marca 2017 roku, zatwierdzonego 19 kwietnia 2017 roku):
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

 

W Instytucie istnieje możliwość realizacji przewodów doktorskich w następującym zakresie:

 • genetycznych podstaw hodowli roślin, w tym określania sposobu dziedziczenia cech użytkowych i metod tworzenia nowej zmienności genetycznej warunkującej postęp w hodowli nowoczesnych odmian,
 • genetycznych, fizjologiczno-biochemicznych uwarunkowań produktywności roślin,
 • mechanizmów warunkujących odporność roślin na stresy biotyczne i abiotyczne, w tym wyodrębniania źródeł odporności na te czynniki oraz metod ich wykorzystania w hodowli 
i uprawie roślin,
 • opracowania i wykorzystania metod molekularnych, biotechnologicznych, bioinformatycznych i biometrycznych dla potrzeb hodowli roślin i nasiennictwa,
 • monitorowania występowania w kraju ważnych gospodarczo patogenów i szkodników roślin uprawnych, w tym organizmów kwarantannowych dla potrzeb nauki i hodowli roślin,
 • badania struktury populacji ważnych gospodarczo patogenów,
 • gromadzenia, ochrony, wstępnej oceny i utrzymania w stanie żywym roślinnych zasobów genowych,
 • analizy stosowanych metod transformacji genetycznej roślin i gromadzenie informacji 
o roślinach GMO,
 • analizy roślin i produktów roślinnych pod względem zawartości GMO,
 • opracowania nowatorskich metod hodowli twórczej, w tym metod oceny materiałów wyjściowych do hodowli roślin, w zmieniających się warunkach klimatycznych,
 • technologii i technik przechowalnictwa materiału siewnego,
 • oceny postępu odmianowego i optymalizacji produkcji nasiennej roślin uprawnych,
 • oceny wartości biologicznej, technologicznej i przechowalniczej materiału siewnego odmian roślin uprawnych i sadzeniaków ziemniaka,
 • optymalizacji technologii produkcji roślin oleistych, korzeniowych oraz technologii produkcji, przechowalnictwa i ochrony ziemniaka,
 • rozwijania metod hodowli dla potrzeb różnych systemów gospodarowania, w tym rolnictwa ekologicznego.

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

 

 

Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

W Instytucie Ogrodnictwa przewiduje się realizację prac doktorskich z zakresu zagadnień naukowych związanych z produkcją ogrodniczą i zrównoważonym korzystaniem z zasobów przyrodniczych, począwszy od efektywnego korzystania z zasobów wodnych i badań nad biologicznymi podstawami produkcji roślin przez biotechnologię, genetykę i hodowlę twórczą roślin ogrodniczych, agrotechnikę, fitopatologię, szkółkarstwo i ochronę zasobów genowych roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, nawadnianie roślin, uprawę grzybów jadalnych, przechowalnictwo i przetwórstwo owoców i warzyw, bezpieczeństwo żywności, a także agroinżynierię oraz pszczelnictwo.