W dniu 09.09.2022 roku o godz. 12:30 w auli A Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

mgr inż. Justyna Szczepańskiej

na temat:

„Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego i homogenizacji wysokociśnieniowej na jakość soków naturalnie mętnych”

Dziedzina Nauki: Nauki Rolnicze
Dyscyplina naukowa: Technologia Żywności i Żywienia

Promotor: dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Wioletta Błaszczak – Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności-PAN w Olsztynie,
Prof. dr hab. inż. Jan Oszmiański – Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece IBPRS-PIB w Warszawie, ul Rakowiecka 36.

Streszczenie rozprawy doktorskiej w pliku pdf: [ Pobierz ]