W dniu 23.03.2023 roku o godz. 11:00 w auli A Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Joanny Bucka-Kolendo.

 

na temat:

„Wpływ wysokiego ciśnienia jako czynnika stresowego, na zmiany zachodzące w polimorfizmie genetycznym i proteomie bakterii fermentacji mlekowej”

Dziedzina Nauki: Nauki Rolnicze


Dyscyplina naukowa: Technologia Żywności i Żywienia

Promotor: dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Recenzenci:

  1. Prof. dr hab. Waldemar Gustaw – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  2. Dr hab. Marcin Schmidt – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece IBPRS-PIB w Warszawie, ul Rakowiecka 36.

Rozprawę doktorską oraz jej streszczenie zamieszczono na stronie internetowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

  1. Streszczenie pracy doktorskiej
  2. Rozprawa doktorska Pani mgr inż. Joanny Bucka-Kolendo
  3. Recenzja 1 – Prof. dr hab. Waldemar Gustaw
  4. Recenzja 2 – Dr hab. Marcin Schmidt
  5. Ogłoszenie o obronie