Zasady rekrutacji

Limit miejsc

Tematyki badawcze

Promotorzy

Wymagania formalne

Harmonogram rekrutacji

Kryteria oceny

Wyniki rekrutacji

Lista kandydatów przyjętych do SD

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych

z kandydatami do Szkoły Doktorskiej „AgroBiotech PhD” w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego w dniu 21.10.2020 r.

Rada Szkoły Doktorskiej: 10.15 – 10.30 (rozpoczęcie i omówienie zasad) oraz 14.10 – 15.00 (podsumowanie)

Lp.

Skład komisji

1

prof. dr hab. inż. Bożena Waszkiewicz-Robak – przewodniczący Rady

2

Dr inż. Halina Makała – sekretarz

Członkowie Rady:

1

Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk

2

Dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof. IHAR-PIB

3

Dr hab. inż. Robert Maciorowski, prof. IO

4

Prof. dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO

5

Dr hab. inż. M. Roszko, prof. IBPRS

6

Dr hab. E. Juszczuk-Kubiak, prof. IBPRS

Kandydaci i promotorzy:

Lp.

Kandydaci

Promotor

Godzina rozmowy

Forma uczestnictwa

1.

Bojarczuk Adrianna

dr hab. prof. IBPRS Krystian Marszałek

10.30 – 11.00

Stacjonarnie

2.

Kanabus Joanna

dr hab. inż. prof. IBPRS Roszko Marek

11:05 – 11:35

Stacjonarnie

3.

Golonko Aleksandra

prof. dr hab. Lewandowski Włodzimierz

11.40 – 12.10

Stacjonarnie

4.

Modrzewska Marta

dr hab. prof. IBPRS Bryła Marcin

12:15 – 12:45

Stacjonarnie

5.

Paweł Poznański

prof. dr hab. Wacław Orczyk

12.50 – 13.20

Zdalnie

6.

Susik Justyna

dr hab. inż. prof. IBPRS Ptasznik Stanisław

13.25 – 14.05

Zdalnie

*/ w czasie rozmów kandydaci przedstawiają prezentację – max. 15 minut

REKRUTACJA:

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020-2021. [Pobierz plik .pdf]

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2021-2022. [Pobierz plik .pdf]

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie Rada Szkoły Doktorskiej dokonuje oceny formalnej złożonych wniosków wraz z kompletem dokumentów bez udziału Kandydata. W przypadku niespełnienia wymogów formalnych zawartych w §3 Zasad Rekrutacji, kandydaci wzywani są do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni. Po tym okresie, wnioski niespełniające formalnych wymogów nie będą brane pod uwagę w drugim etapie postępowania, o czym kandydaci zostaną poinformowani w formie pisemnej. Drugi etap rekrutacji obejmuje:

 • ocenę merytoryczną złożonych wniosków wraz z kompletem dokumentów,
 • ocenę prezentacji multimedialnej,
 • rozmowę kwalifikacyjną.

Termin, czas i miejsce prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych publikowany będzie na stronach internetowych Instytutów oraz stronie internetowej Szkoły Doktorskiej.

Opłata rekrutacyjna: 100 zł
Opłatę rekrutacyjną proszę wpłacać na konto:

PKO S.A. 10 O/Warszawa
07 1240 1095 1111 0000 0336 5577

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tutuł: Imię i Nazwisko – z dopiskiem: Rekrutacja Agrobiotech

Limit miejsc

Instytut

Limit miejsc

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

2

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

4

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym w Radzikowie

10

Wykaz tematyk badawczych i potencjalnych promotorów/promotorów pomocniczych

stanowiących podstawę do postępowania rekrutacyjnego dla Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” na rok akademicki 2020/21:

1. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

Dziedzina: – nauki rolnicze
Dyscyplina: – technologia żywności i żywienia

W Instytucie istnieje możliwość realizacji przewodów doktorskich w następującym zakresie:
 • Bezpieczeństwa i analizy żywności;
 • Jakości żywności, jakości surowców rolnych i mięsoznawstwa;
 • Technologii żywności;
 • Metabolomiki żywności;
 • Nutrigenomiki i nutrigenetyki;
 • Metagnomiki, transkryptomiki, epigenetyki i analizy genomu;
 • Wykorzystania szczepów drobnoustrojów przydatnych w procesach biotechnologicznych;
 • Odnawialnych źródeł energii;
 • Modyfikacji procesów bioinżynieryjnych;
 • Modyfikacji składników żywności;
 • Technologii i techniki biopreparatów;
 • Technologii i techniki produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia;
 • Technologii koncentratów spożywczych i używek
 • Bezodpadowych technologii przemysłu rolno-spożywczego oraz ochrony naturalnego środowiska
 • Materiałów opakowaniowych, opakowań i technik pakowania dla zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności

2. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

W Instytucie istnieje możliwość realizacji przewodów doktorskich w następującym zakresie:
 • genetycznych podstaw hodowli roślin, w tym określania sposobu dziedziczenia cech użytkowych i metod tworzenia nowej zmienności genetycznej warunkującej postęp w hodowli nowoczesnych odmian,
 • genetycznych, fizjologiczno-biochemicznych uwarunkowań produktywności roślin,
 • mechanizmów warunkujących odporność roślin na stresy biotyczne i abiotyczne, w tym wyodrębniania źródeł odporności na te czynniki oraz metod ich wykorzystania w hodowli 
i uprawie roślin,
 • opracowania i wykorzystania metod molekularnych, biotechnologicznych, bioinformatycznych i biometrycznych dla potrzeb hodowli roślin i nasiennictwa,
 • monitorowania występowania w kraju ważnych gospodarczo patogenów i szkodników roślin uprawnych, w tym organizmów kwarantannowych dla potrzeb nauki i hodowli roślin,
 • badania struktury populacji ważnych gospodarczo patogenów,
 • gromadzenia, ochrony, wstępnej oceny i utrzymania w stanie żywym roślinnych zasobów genowych,
 • analizy stosowanych metod transformacji genetycznej roślin i gromadzenie informacji 
o roślinach GMO,
 • analizy roślin i produktów roślinnych pod względem zawartości GMO,
 • opracowania nowatorskich metod hodowli twórczej, w tym metod oceny materiałów wyjściowych do hodowli roślin, w zmieniających się warunkach klimatycznych,
 • technologii i technik przechowalnictwa materiału siewnego,
 • oceny postępu odmianowego i optymalizacji produkcji nasiennej roślin uprawnych,
 • oceny wartości biologicznej, technologicznej i przechowalniczej materiału siewnego odmian roślin uprawnych i sadzeniaków ziemniaka,
 • optymalizacji technologii produkcji roślin oleistych, korzeniowych oraz technologii produkcji, przechowalnictwa i ochrony ziemniaka,
 • rozwijania metod hodowli dla potrzeb różnych systemów gospodarowania, w tym rolnictwa ekologicznego.

3. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

W Instytucie istnieje możliwość realizacji przewodów doktorskich w następującym zakresie:

W Instytucie Ogrodnictwa przewiduje się realizację prac doktorskich z zakresu zagadnień naukowych związanych z produkcją ogrodniczą i zrównoważonym korzystaniem z zasobów przyrodniczych, począwszy od efektywnego korzystania z zasobów wodnych i badań nad biologicznymi podstawami produkcji roślin przez biotechnologię, genetykę i hodowlę twórczą roślin ogrodniczych, agrotechnikę, fitopatologię, szkółkarstwo i ochronę zasobów genowych roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, nawadnianie roślin, uprawę grzybów jadalnych, przechowalnictwo i przetwórstwo owoców i warzyw, bezpieczeństwo żywności, a także agroinżynierię oraz pszczelnictwo.

Potencjalni promotorzy i promotorzy pomocniczy:

1. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

Potencjalni promotorzy (tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego):
 1. Dr hab. inż. Dariusz Lisiak
 2. Dr hab. inż. Marek Roszko
 3. Dr hab. inż. Marcin Bryła
 4. Dr hab. inż. Krystian Marszałek
 5. Dr hab. inż. Joanna Le Thanh-Blicharz
 6. Dr hab. inż. Andrzej Baryga
 7. Dr hab. Edyta Juszczuk-Kubiak
 8. Dr hab. inż. Stanisław Ptasznik
 9. Dr hab. inż. Karol Mińkowski
 10. Dr hab. inż. Renata Jędrzejczak
 11. Dr hab. inż. Barbara Sokołowska
 12. Prof. dr hab. inż. Artur Świergiel
 13. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Dolatowski
 14. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Lewandowski
Potencjalni promotorzy pomocniczy (stopień naukowy doktora):
 1. Dr inż. Katarzyna Kycia
 2. Dr inż. Katarzyna Piasecka – Jóźwiak
 3. Dr inż. Renata Choińska
 4. Dr inż. Katarzyna Kotarska
 5. Dr Anna Szosland-Fałtyn
 6. Dr Beata Bartodziejska
 7. Dr Magdalena Gajewska
 8. Dr inż. Krzysztof Przygoński
 9. Dr inż. Elżbieta Wojtowicz
 10. Dr Izabela Porębska
 11. Dr Piotr Janiszewski
 12. Dr inż. Piotr Szymański
 13. Dr inż. Anna Okoń
 14. Dr inż. Sylwia Skąpska
 15. Dr inż. Łukasz Woźniak
 16. Dr inż. Elżbieta Polak
 17. Dr Magdalena Wróbel – Jędrzejewska
 18. Dr inż. Anna Szafrańska
 19. Dr inż. Sylwia Onacik – Gür
 20. Dr Beata Paziak – Domańska
 21. Dr inż. Antoni Miecznikowski

2. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Potencjalni promotorzy (tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego):

1. Prof. dr hab. Arseniuk Edward
2. Prof. dr hab. Bartkowiak-Broda Iwona
3. Prof. dr hab. Bednarek Piotr
4. Dr hab. Boczkowska Maja
5. Prof. dr hab. Boros Danuta
6. Prof. dr hab. Cegielska-Taras Teresa
7. Dr hab. Cyran Małgorzata
8. Prof. dr hab. Czembor Jerzy
9. Dr hab. Czembor Paweł
10. Dr hab. Drzewiecki Jerzy
11. Dr hab. Fraś Anna
12. Dr hab. Góral Tomasz
13. Dr hab. Kochańska-Czembor Elżbieta prof. Instytutu
14. Dr hab. Kolasińska Irena prof. Instytutu
15. Dr hab. Lebecka Renata prof. Instytutu
16. Dr hab. Liersch Alina
17. Dr hab. Mańkowski Dariusz prof. Instytutu
18. Dr hab. Martyniak Danuta
19. Dr hab. Mikołajczyk Katarzyna
20. Prof. dr hab. Nadolska-Orczyk Anna
21. Dr hab. Niedziela Agnieszka
22. Dr hab. Nowakowski Mirosław prof. Instytutu
23. Prof. dr hab. Orczyk Wacław
24. Dr hab. Przetakiewicz Jarosław
25. Dr hab. Przewodowski Włodzimierz
26. Dr hab. Rybka Krystyna
27. Dr hab. Spasibionek Stanisław
28. Dr hab. Starzycki Michał prof. Instytutu
29. Dr hab. Szała Laurencja
30. Prof. dr hab. Śliwka Jadwiga
31. Dr hab. Treder Krzysztof
32. Dr hab. Wielebski Franciszek
33. Dr hab. Wiewióra Barbara prof. Instytutu
34. Dr hab. Wójtowicz Marek
35. Dr hab. Yin Zhimin
36. Dr hab. Zarzyńska Krystyna
37. Prof. dr hab. Zimny Janusz
38. Dr hab. Żurek Grzegorz prof. Instytutu

Potencjalni promotorzy pomocniczy (stopień naukowy doktora):

1. Dr Barbaś Piotr
2. Dr Bilska-Kos Anna
3. Dr Boguszewska-Mańkowska Dominika
4. Dr Chojak-Koźniewska Joanna
5. Dr Cichorz Sandra
6. Dr Czaplicki Andrzej
7. Dr Dmochowska-Boguta Marta
8. Dr Dobrzycka Agnieszka
9. Dr Fu Dostatny Denise
10. Dr Gacek-Bogucka Katarzyna
11. Dr Gasparis Sebastian
12. Dr Gołębiewska Kinga
13. Dr Groszyk Jolanta
14. Dr Grupa-Urbańska Anna
15. Dr Gryń Grzegorz
16. Dr Gryziak Grzegorz
17. Dr Kaczmarek Agata
18. Dr Linkiewicz Anna
19. Dr Litwiniec Anna
20. Dr Majtkowski Włodzimierz
21. Dr Małuszyńska Elżbieta
22. Dr Matuszczak Marcin
23. Dr Milczarek Dorota
24. Dr Nowacki Wojciech
25. Dr Ochodzki Piotr
26. Dr Oleksiak Tadeusz
27. Dr Oleszczuk Sylwia
28. Dr Orłowska Renata
29. Dr Pietrusińska Aleksandra
30. Dr Plich Jarosław
31. Dr Podlewska-Przetakiewicz Anna
32. Dr Podyma Wiesław
33. Dr Prokopiuk Kamil
34. Dr Radecka-Janusik Magdalena
35. Dr Schmidt Jan
36. Dr Smyda-Dajmund Paulina
37. Dr Sołtys-Kalina Dorota
38. Dr Sosnowska Katarzyna
39. Dr Sowa Sławomir
40. Dr Starzycka-Korbas Elżbieta
41. Dr Szajko Katarzyna
42. Dr Tatarowska Beata
43. Dr Tomaszewski Bartosz
44. Dr Trawczyński Cezary
45. Dr Warzecha Roman
46. Dr Wasilewska – Nascimento Beata
47. Dr Wiśniewska Magdalena
48. Dr Żmijewska Ewelina

3. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Potencjalni promotorzy (tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego):
 1. Dr hab. Bieńkowska Małgorzata, prof. IO 
 2. Dr hab. Cieślińska Mirosława, prof. IO
 3. Dr hab. Doruchowski Grzegorz
 4. Dr hab. Gerula Dariusz
 5. Prof. dr hab. Grzesik Mieczysław       
 6. Prof. dr hab. Hołownicki Ryszard                                
 7. Prof. dr hab. Kaniszewski Stanisław
 8. Dr hab. Kołtowski Zbigniew, prof. IO
 9. Dr hab. Konopacka Dorota, prof. IO
 10. Dr hab. Konopacki Paweł
 11. Dr hab. Lisek Jerzy, prof. IO
 12. Dr hab. Maciorowski Robert, prof. IO         
 13. Dr hab. Malusa Eligio, prof. IO
 14. Dr hab. Marasek-Ciołakowska Agnieszka, prof. IO
 15. Dr hab. Masny Agnieszka
 16. Dr hab. Matysiak Bożena, prof. IO 
 17. Prof. dr hab. Michalczuk Lech 
 18. Dr hab. Mieszczakowska-Frąc Monika       
 19. Prof. dr hab. Orlikowska Teresa    
 20. Dr hab. Pluta Stanisław, prof. IO
 21. Prof. dr hab. Płocharski Witold                                                                                                                      
 22. Dr hab. Podwyszyńska Małgorzata, prof. IO                         
 23. Prof. dr hab. Puławska Joanna
 24. Dr hab. Rozpara Elżbieta, prof. IO                      
 25. Dr hab. Sas-Paszt Lidia, prof. IO
 26. Dr hab. Sitarek Mirosław
 27. Dr hab. Skwiercz Andrzej, prof. IO
 28. Prof. dr hab. Sobiczewski Piotr        
 29. Dr hab. Soika Grażyna, prof. IO
 30. Dr hab. Szczech Magdalena
 31. Dr hab. Szczęsna Teresa, prof. IO
 32. Dr hab. Treder Jadwiga, prof. IO
 33. Prof. dr hab. Treder Waldemar
 34. Prof. dr hab. Wojdyła Adam      
 35. Dr hab. Wójcik Paweł, prof. IO
 36. Prof. dr hab. Żurawicz Edward
Potencjalni promotorzy pomocniczy (stopień naukowy doktora):
 1. Dr Anyszka Zbigniew
 2. Dr Bielicki Paweł
 3. Dr Broniarek-Niemiec Agata
 4. Dr Bryk Hanna
 5. Dr Brzozowski Piotr
 6. Dr Buler Zbigniew
 7. Dr Celejewska Karolina
 8. Dr Chojnowski Mariusz
 9. Dr Dyśko Jacek
 10. Dr Filipczak Jacek
 11. Dr Furmańczyk Ewa
 12. Dr Godyń Artur
 13. Dr Górnik Krzysztof
 14. Dr Góraj-Koniarska Justyna
 15. Dr Grzegorzewska Maria
 16. Dr Janas Regina
 17. Dr Jarecka-Boncela Anna
 18. Dr Jóźwiak Zbigniew
 19. Dr Kałużna Monika
 20. Dr Kamiński Piotr
 21. Dr Keller-Przybyłkowicz Sylwia
 22. Dr Kiszczak Waldemar
 23. Dr Klamkowski Krzysztof
 24. Dr Kłosińska Urszula
 25. Dr Komorowska Beata
 26. Dr Kowalczyk Waldemar
 27. Dr Kowalska Beata
 28. Dr Kruczyńska Dorota
 29. Dr Kuras Anita
 30. Dr Kwiatkowska Joanna
 31. Dr Lewandowski Mariusz
 32. Dr Lisek Anna
 33. Dr Malinowski Tadeusz
 34. Dr Mikiciński Artur
 35. Dr Miszczak Artur
 36. Dr Nowak Jacek
 37. Dr Nowakowska Marzena
 38. Dr Oskiera Michał
 39. Dr Panasiuk Beata
 40. Dr Ptaszek Magdalena
 41. Dr Rabcewicz Jacek
 42. Dr Rutkowski Krzysztof
 43. Dr Sekrecka Małgorzata
 44. Dr Semkiw Piotr
 45. Dr Sikorska-Zimny Kalina
 46. Dr Skorupińska Anna
 47. Dr Skubida Piotr
 48. Dr Stępowska Agnieszka
 49. Dr Sumorok Beata
 50. Dr Szumigaj-Tarnowska Joanna
 51. Dr Szymajda Marek
 52. Dr Szymczak Jolanta
 53. Dr Szwejda-Grzybowska Justyna
 54. Dr Tartanus Małgorzata
 55. Dr Teper Dariusz
 56. Dr Warabieda Wojciech
 57. Dr Waś Ewa
 58. Dr Włodarek Agnieszka
 59. Dr Wojtania Agnieszka
 60. Dr Wrzodak Anna
 61. Dr Wójcik Danuta
 62. Dr Zmarlicki Krzysztof

Prezentacja dorobku naukowego promotorów
zgłaszających tematy badawcze w roku akademickim 2020/21

Wymagania formalne dla kandydatów

Wykaz niezbędnych dokumentów (wzór – dokument 3) [Pobierz plik .pdf]

W procesie rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz ze wskazaniem i uzasadnieniem wybranego tematu i obszaru badawczego spośród zaproponowanych przez potencjalnych promotorów (wzór – dokument 4) [Pobierz plik .docx]
  2. Zgoda potencjalnego przyszłego promotora (ewentualnie wskazanego przez niego promotora pomocniczego), na przyjęcie pod opiekę naukową kandydata do szkoły doktorskiej przy realizacji wskazanego tematu badawczego (wzór – dokument 5) [Pobierz plik .docx].
  3. Życiorys (CV) z przebiegiem dotychczasowego kształcenia, ew. zatrudnienia.
  4. Dyplom (lub jego odpis) ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o ich ukończeniu.
  5. Certyfikat lub dyplom ukończenia studiów dokumentujących znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.
  6. Dokument potwierdzający średnią ocenę ze studiów (obliczoną zgodnie z regulaminem uczelni, która wydała dyplom).
  7. Kopia streszczenia pracy magisterskiej.
  8. Wykaz osiągnięć naukowych (w tym: publikacje naukowe, popularyzacyjne i inne osiągnięcia naukowo-badawcze, np. udział w projektach naukowych o charakterze badawczym i/lub edukacyjnym, itp., wraz z dokumentami potwierdzającymi te osiągnięcia (pierwsze strony publikacji, ew. krótki opis osiągnięć naukowych zawierający w szczególności informacje o udziale w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach naukowych, przyznanych wyróżnieniach i stypendiach naukowych).
  9. Inne dokumenty/informacje potwierdzające kwalifikacje dla realizacji planowanej rozprawy doktorskiej.
  10. Informacja o wcześniej rozpoczętych studiach doktoranckich/Szkołach Doktorskich.
  11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór – dokument 6) [Pobierz plik .pdf].
  12. Zdjęcia (2 szt.), w tym w formie elektronicznej (format legitymacyjny).
  13. Przygotowana prezentacja multimedialna z tematyki zrealizowanej pracy magisterskiej (osoby, które jeszcze nie zrealizowały pracy magisterskiej przygotowują prezentację w zakresie tematyki badawczej którą wybrał do realizacji w ramach pracy doktorskiej).
  14. Dowód wpłaty rekrutacyjnej.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

(dokument 7) [Pobierz plik .pdf]

Czynności

Termin

Opublikowanie szczegółowych informacji dotyczących warunków i trybu rekrutacji:

Strony internetowe Instytutów:

1) http://www.ibprs.pl

2) http://www.inhort.pl

3) http://www.ihar.edu.pl

Szkoły Doktorskiej https://www.agrobiotech.edu.pl

30 kwietnia 2020 r.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego im Prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie, ul. Rakowiecka 36, pok. 134, piętro 1

tel. 22 606 36 00

Rozpoczęcie składania dokumentacji przez Kandydatów

1 października 2020 r.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

8 października 2020 r.

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów

8 października 2020 r.

Możliwość uzupełnienia kompletu dokumentów w przypadku niespełnienia wymogów formalnych zawartych w §3 Regulaminu Rekrutacji

15 października 2020 r.

Ocena merytoryczna złożonych wniosków

19 października 2020 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na doktorantów

21-22 października 2020 r.

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej

23 października 2020 r.

Odwołanie się od decyzji Rady Szkoły Doktorskiej do Rady Dyrektorów

Do 30 października 2020 r.

Rozpoczęcie roku akademickiego

4 listopada 2020 r.

*/ przewiduje się możliwość dostarczenia dokumentów przez internet na wskazany adres e-mail (rekrutacja@agrobiotech.edu.pl)

Wykaz i opis kryteriów oceny kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegają:

 1. wiedza ogólna kandydata w danej dyscyplinie,
 2. motywacja i predyspozycja do prowadzenia pracy badawczej (potwierdzona np. odbytą praktyką w laboratorium badawczym),
 3. znajomość metod analityczno-badawczych i umiejętność wykorzystania,
 4. osiągnięcia i doświadczenie naukowe kandydata,
 5. inne aktywności naukowe istotne dla planowanej rozprawy doktorskiej (np. różnego rodzaju studia podyplomowe, staże, praktyki w laboratoriach, instytucjach naukowych, itp.).
 6. Końcowa ocena osiągnięć Kandydata obejmuje również średnią ocenę ze studiów obliczoną zgodnie z regulaminem uczelni, która wydała dyplom.

Szczegółowe kryteria oceny kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym podano załączniku (dokument 8) [Pobierz plik .pdf].