Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno–Spożywczego

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Instytut Ogrodnictwa

Propozycje tematów prac doktorskich
planowanych do realizacji w poszczególnych Instytutach

Proponowane robocze tematy konkursowe
w roku akad. 2021/22
Promotor i jego wizytówkaInstytut, w którym praca dr będzie realizowana
Genetyczne podłoże osobniczej zmienności wrażliwości smakowejProf. dr hab. Artur ŚwiergielIBPRS-PIB w Warszawie 1)
Zmienność wrażliwości smakowej (i preferencji smakowych) w cyklu miesięcznym kobietProf. dr hab. Artur ŚwiergielIBPRS-PIB w Warszawie
Badania aktywności biologicznej i właściwości fizykochemicznych wybranych kwasów fenolowych i ich pochodnych, mających znaczenie w technologii żywności i biotechnologiiProf. dr hab. Włodzimierz LewandowskiIBPRS-PIB w Warszawie
Wpływ środowiskowych obesogenów na epigenetyczne modyfikacje aktywności endokrynnej tkanki tłuszczowej w kontekście otyłości i zaburzeń metabolicznych człowiekadr hab. Edyta Juszczak-Kubiak, prof. IBPRSIBPRS-PIB w Warszawie
Ocena biologicznego potencjału bakterii probiotycznych następnej generacji w neutralizacji obesogennej aktywności zanieczyszczeń chemicznych żywnościdr hab. Edyta Juszczak-Kubiak, prof. IBPRSIBPRS-PIB w Warszawie
Stabilność alkaloidów pirolizydynowych w modelowych procesach przetwórstwa żywności.dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIBIBPRS-PIB w Warszawie
Geograficzne zróżnicowanie występowania aromatycznych węglowodorów pochodzenia mineralnego we wskaźnikowych produktach spożywczych.dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIBIBPRS-PIB w Warszawie
Wpływ tła środowiskowego nitro-pochodnych węglowodorów aromatycznych na ich występowanie w żywności.dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIBIBPRS-PIB w Warszawie
Wpływ wybranych naturalnych substancji fenolowych (kurkuminoidów) na modyfikację stabilności oksydacyjnej żywności poddawanej działaniu wysokiego ciśnienia hydrostatycznego.dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIBIBPRS-PIB w Warszawie
Ocena narażenia ludności polski na nonylofenol oraz bisfenol A i ich analogi jako endokrynowych mimetyków pobieranych wraz z dietą.dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIBIBPRS-PIB w Warszawie
Wpływ modyfikacji formy chemicznej żelaza na stabilność oksydacyjną mięsa wołowego poddawanego działaniu wysokiego ciśnienia hydrostatycznego.dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIBIBPRS-PIB w Warszawie
Zdolności wybranych szczepów bakterii fermentacji mlekowej do biotransformacji toksyn grzybów z rodzaju FusariumDr hab. inż. Marcin Bryła, prof. IBPRS
Dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS
IBPRS-PIB w Warszawie
Zastosowanie ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym do utrwalania żywności gotowej do spożyciadr hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRS-PIBIBPRS-PIB w Warszawie
Badania nad opracowaniem metod identyfikacji i ograniczenia rozprzestrzeniania się kwarantannowych bakterii (w produkcji wyjściowej) ziemniakadr hab. inż. Włodzimierz PrzewodowskiIHAR-PIB w Radzikowie 2)
Opracowywanie i doskonalenie metod diagnostycznych agrofagów kwarantannowychdr hab. inż. Włodzimierz PrzewodowskiIHAR-PIB w Radzikowie
Uzyskiwanie linii homozygotycznych zbóż metodą kultur in vitroProf. dr hab. Janusz ZimnyIHAR-PIB w Radzikowie
Opracowanie i walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO Prof. dr hab. Janusz ZimnyIHAR-PIB w Radzikowie
Wykorzystanie nowych technik hodowlanych w tym edycji genów do modyfikowania roślin zbożowychProf. dr hab. Janusz ZimnyIHAR-PIB w Radzikowie
Wykorzystanie nowych technik hodowlanych w tym edycji genów do modyfikowania roślin zbożowychProf. dr hab. Janusz ZimnyIHAR-PIB w Radzikowie
Symbioza grzybów endofitycznych z trawami jako czynnik podwyższający odporność rośliny-gospodarza na stresy biotyczne i abiotyczne.dr hab. Barbara Wiewióra, prof. IHAR-PIBIHAR-PIB w Radzikowie
Wpływ wartości siewnej nasion zbóż na jakość i wielkość plonu upraw rolniczych oraz wybrane metody jej poprawy.dr hab. Barbara Wiewióra, prof. IHAR-PIBIHAR-PIB w Radzikowie
Analiza zmienności genetycznej związanej z wielkością i masą ziarna w jęczmieniu (Hordeum vulgareL) - temat realizowany w ramach projektu NCN OPUS-20prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk, Promotor pomocniczy: dr. inż. Sebastian GasparisIHAR-PIB w Radzikowie
Innowacyjne metody przedłużania trwałości warzyw o wysokim potencjale prozdrowotnymprof. dr hab. Dorota KonopackaIO-PIB w Skierniewicach 3)
Wpływ tradycyjnych i innowacyjnych metod przetwarzania owoców jagodowych na skład związków bioaktywnych i właściwości reologiczne otrzymanych produktówdr hab. Monika Mieszczakowska-Frąc, prof. IO-PIBIO-PIB w Skierniewicach
Mikrobiologicznie wzbogacone nawozy mineralne w uprawach pomidorów i ogórków: ocena fizjologiczna i agronomicznaDr hab. Eligio Malusa, prof. IO-PIBIO-PIB w Skierniewicach

1) Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
2) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
3) Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie, Państwowy Instytut Badawczy

 

 

 

 

Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

Tematy konkursowe w roku akad. 2020/21
Proponowany tematPromotor
Rola szlaków metabolicznych grzybów z rodzaju Trichoderma w procesie degradacji/transformacji mykotoksyn fuzaryjnych i ich znaczenie w aspekcie bezpieczeństwa żywnościDr hab. inż. Marcin Bryła, prof. IBPRS
Selekcja i charakterystyka mikroorganizmów o wysokiej aktywności skierowanej przeciwko drobnoustrojom powodującym psucie się żywnościDr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS
Identyfikacja nowych szczepów bakterii probiotycznych w oparciu o analizy genomiczne i proteomiczne, w celu wykorzystania ich biologicznego potencjału w profilowaniu prawidłowej flory bakteryjnej mikrobiomu jelita człowieka (kultury ochronne) – badania na modelach in vitro i in vivoDr hab. Edyta Juszczuk-Kubiak
Zastosowanie tradycyjnych lub niekonwencjonalnych technik w przetwórstwie żywności, utrwalaniu lub wpływu na biodostępność składników bioaktywnychDr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS, UR
Wpływ wybranych substancji bioaktywnych i niektórych zanieczyszczeń olejów tłoczonych na zimno na ich stabilność oksydacyjnąDr hab. inż. Karol Mińkowski, prof. IBPRS
Przemiany w olejach i tłuszczach w procesach technologicznych kwasy tłuszczowe nienasycone, triacyloglicerole, tłuszczowe produkty funkcjonalne, nowe metody badań olejów i tłuszczów, przemiany fazowe i strukturalne w olejach wywołane wysokimi ciśnieniamiDr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS
Wpływ kanabinoidów oraz ich produktów degradacji na mikrobiom i metabolom
człowieka w warunkach in vitro.
Dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

(wyciąg ze STATUTU IHAR-PIB z 23 marca 2017 roku, zatwierdzonego 19 kwietnia 2017 roku):
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

 

Uwaga: konkurs na doktoranta szkoły doktorskiej – stypendysty grantu NCN Opus 18.

Tematy konkursowe w roku akad. 2020/21
Proponowany tematPromotor
Identyfikacja genów odporności na septoriozę paskowaną zbóż (Mycosphaerella graminicola) w pszenicy (Triticum aestivum L.).
Wirulencja i polimorfizm DNA w polskiej populacji grzyba Puccinia striiformis (rdza żółta) występującego na pszenicy (Triticum aestivum L.) i pszenżycie ( x Triticosecale Wittm.).
Dr hab. Paweł Czembor
Doświadczalnictwo rolnicze, zastosowania statystycznych metod analizy danych w badaniach rolniczych.Dr hab. Dariusz Mańkowski
Molekularna charakterystyka zasobów genowych roślin uprawnych.Dr hab. Maja Boczkowska
Parch zwykły ziemniaka, charakterystyka polskiej populacji bakterii Streptomyces.Dr hab. Renata Lebecka
Zagadnienia związane z fitopatologią roślin rolniczych oraz grzybami endofitycznymi zasiedlającymi trawy.Dr hab. Barbara Wiewióra
Opracowanie nowoczesnych metod i narzędzi do diagnostyki bakterii patogennych roślin.
Opracowaniem nowych metod i/lub substancji do zwalczania bakterii patogennych roślin.
Badanie oddziaływania fitotoksycznego substancji na rośliny.
Dr hab. Włodzimierz Przewodowski
Ziemniak w systemie ekologicznym: ochrona, plon, jakość.
Wpływ stresu suszy i wysokiej temperatury na plonowanie i jakość ziemniaka.
Dr hab.inż. Krystyna Zarzyńska
Genetyka ziemniaka, interakcje ziemniaka z patogenami, ze szczególnym naciskiem na Phytophthora infestansProf. dr hab. Jadwiga Śliwka
Produktywności roślin rolniczych (fenomika, metabolomika oraz genomika).
Wykorzystanie światła do modyfikacji somatycznej embriogenezy oraz androgenezy w kulturach in vitro.
Dr hab. Krystyna Rybka
Wieloaspektowe wykorzystanie biomasy traw wieloletnich na cele nieżywnościowe.
Wpływ stosowania inhibitorów wzrostu na cechy jakościowe traw gazonowych.
Dr hab. inż. Grzegorz Żurek
Analiza funkcjonalna wybranych genów HvCKX, biorących udział w regulacji cytokinin, na wzrost, rozwój i produktywność roślin jęczmienia.Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk
Wykorzystanie systemu cytoplazmatycznej męskiej sterylności (CMS) w hodowli heterozyjnej żyta i pszenżyta.
Analiza zdolności kombinacyjnej mieszańców F1 uzyskanych w wyniku krzyżowania form rodzicielskich typowanych do krzyżowań na bazie dystansu genetycznego.
Identyfikacja QTLi oraz markerów genetycznych związanych z cytoplazmatyczną męska sterylnością zbóż.
Mapowanie genetyczne i asocjacyjne genów związanych z tolerancją na stresy środowiskowe.
Dr hab. Agnieszka Niedziela
Host (potato, tobacco or others): evaluation of the resistance and reaction of potato cultivars to viral pathogens.
Pathogen: study the virus population changing (e.g., PVY population) and characterization of the main virus strains occurring in Poland on biological and molecular level.
Virus-host interaction (e.g., PVY-potato) in relation to microRNA (miRNA). Study the function of miRNA in host defense against virus, e.g., by knockdown or overexpression of the MIR genes.
Dr hab. Yin Zhimin
Ocena fenotypowa i genetyczna autotetraploidów roślin sadowniczych

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

 

 

Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

Tematy konkursowe w roku akad. 2020/21
Proponowany tematPromotor
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Ocena fenotypowa i genetyczna autotetraploidów roślin sadowniczychdr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. IO
Badania nad wyjaśnieniem mechanizmu odporności roślin na patogeny z rodzaju Phytophotra pod wpływem endofitu Piriformospora indicadr hab. Agnieszka Marasek-Ciołakowska
Doświetlanie lampami LED w intensywnej uprawie roślin ogrodniczych pod osłonamidr hab. Jadwiga Treder, prof. IO